CEYLANPINAR DEMİRSPOR KULÜBÜ BAŞKANI KARAKAYA’DAN YENİ SEZON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

.

Cey­lan­pı­nar De­mirs­por ku­lü­bü baş­ka­nı ve aynı za­man­da Şan­lı­ur­fa ASKF baş­kan ve­ki­li Ab­dur­rah­man Ka­ra­ka­ya dan 2021-2022 fut­bol se­zo­nu ile il­gi­li ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.​

Baş­kan Ka­ra­ka­ya “ bi­lin­di­ği üzere dün­ya­yı kasıp ka­vu­ran kovid 19 sal­gın has­ta­lı­ğın­dan do­la­yı hemen hemen 2 se­zon­dur ül­ke­miz­de kıs­men BAL ligi süper ama­tör,1.​ama­tör,genç ta­kım­lar ve 2.​ama­tör küme maç­la­rı oy­nan­ma­dı. 

Do­la­yı­sıy­la­da fut­bo­lun tüm pay­daş­la­rı ve ülke fut­bo­lu maddi ve ma­ne­vi an­lam­da büyük bir kayba uğ­ra­dı. Çünkü fut­bol sa­de­ce sa­ha­da oy­na­yan spor­cu­lar­dan ku­ru­lu bir oyun değil fut­bol hakem, ant­re­nör, sağ­lık­çı,mal­ze­me­ci,saha ko­mi­se­ri vs sa­ya­bi­le­ce­ği­miz artık mes­lek ola­rak gör­dü­ğü­müz büyük bir sek­tör o ba­kım­dan po­zis­yo­num ola­rak biz­ler­de büyük bir sı­kın­tı ya­şa­dık hem kulüp baş­ka­nı­yım on­lar­ca spor­cu­muz var hem sporu yö­ne­ten ASKF yö­ne­tim ku­ru­lu üyesi olmam mü­na­se­be­tiy­le pan­de­mi­den do­la­yı mağ­dur olan tüm Pay­daş­la­rı­mız için ne ya­pa­bi­li­riz nasıl ayağa kal­ka­bi­li­riz maddi kaybı olan ku­lüp­le­ri­miz için kay­nak ya­ra­ta­bi­li­riz diye mu­ha­tap­la­rı­mız ile sü­rek­li çözüm üret­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.

Bur­dan siz­le­rin ara­cı­lı­ğı­nız­la Tüm spor ka­mu­oyu­na müjde ve­re­yim in­şal­lah önü­müz­de­ki sezon tüm ama­tör lig­ler oy­na­na­cak. Genç ta­kım­lar­da bir takım ted­bir amaç­lı dü­zen­le­me­ler oldu 14,16 ve 18 yaş ka­te­go­ri­sin­de­ki lig­ler oy­na­na­cak aynı za­man­da süper ama­tör,1.​ama­tör ve 2.​ama­tör küme maç­la­rı da oy­na­na­cak bu müj­de­yi de bu­ra­dan ver­miş ola­lım. Ta­bi­ki ama­tör fut­bol de­nin­ce Cey­lan­pı­nar il­çe­miz­de büyük bir pay sa­hi­bi ma­lu­mu­nuz üzere il­çe­miz­de ama­tör bü­yük­ler ve genç ta­kım­lar olmak üzere tüm ka­te­go­ri­ler de hemen hemen ta­kım­la­rı­mız var ve önü­müz­de­ki gün­ler­de kulüp baş­kan­la­rı ile daha sonra İlçe Kay­ma­ka­mı­mız ve Be­le­di­ye baş­ka­nı­mız ve hep bir­lik­te bir top­lan­tı yap­ma­yı dü­şü­nü­yo­ruz. 

Çünkü spor tüm il­çe­mi­zi il­gi­len­di­ren bir durum ve sa­de­ce sa­ha­da oy­na­nan ve gelip iz­le­nen bir oyun değil ku­lüp­le­rin sı­kın­tı­la­rı var te­si­si­miz ko­nu­sun­da ek­sik­le­ri­miz var bun­lar ile il­gi­li her­kes ile top­lan­tı ya­pa­caz ve çözüm yol­la­rı ko­nu­sun­da yol bu­la­caz in­şal­lah kısa zaman sonra lig­le­re hazır hale ge­le­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum en önem­li ve ön­ce­lik­li ko­nu­muz Cey­lan­pı­nar be­le­di­ye spor ve be­le­di­ye baş­ka­nı­mı­zın bu ko­nu­da­ki des­te­ği ne ola­cak bu ko­nu­da ken­di­siy­le gerek şah­sım gerek ASKF yö­ne­ti­mi ile be­ra­ber hem be­le­di­ye baş­ka­nı­mız sayın Fey­yaz Soylu ve sayın kay­ma­ka­mı­mı­zı zi­ya­ret­le­ri­miz ne­ti­ce­sin­de he­def­le­ri­mi­zi net bir şe­kil­de plan­la­ya­bi­li­riz ili­miz­de ön­ce­lik­li ola­rak süper ama­tör küme maç­la­rı baş­la­ya­cak Ekim ayı içe­ri­sin­de baş­la­ma­sı plan­la­nı­yor ki BAL ligi maç­la­rı ile be­ra­ber ha­zır­la­nı­yor o ba­kım­dan il­çe­miz­de Cey­lan­pı­nar Be­le­di­ye spor ku­lü­bü süper ama­tör küme de mü­ca­de­le edi­yor il­çe­miz hem süper ama­tör hem BAL ligi için ve alt ya­pı­lar için müt­hiş bir po­tan­si­ye­le sahip bir ilçe kendi ço­cuk­la­rı­mız ile uzun yıl­lar mü­ca­de­le ettik ve yıl­lar­ca da il­çe­miz tüm ka­te­go­ri­ler de dı­şa­rı­dan trans­fer yap­ma­dan Cey­lan­pı­narlı ço­cuk­la­rı­mız ile şeh­ri­mi­zi tem­sil ede­bi­lir­ler. 

Ta­bi­ki süper ama­tör küme maddi kül­fe­ti olan bir lig kurum ta­kım­la­rı dı­şın­da ligde tu­tun­mak çok zor ben bu ko­nu­da be­le­di­ye baş­ka­nı­mız­dan bek­len­tim çok yük­sek in­şal­lah ku­lü­bü­mü­ze ge­rek­li maddi des­te­ği sağ­lar çünkü lig­le­rin baş­la­ma­sı­na kısa bir süre kaldı ve biran evvel ha­zır­lık­la­ra baş­lan­ma­sı lazım bu­nun­la be­ra­ber De­mirs­por ve Cey­lan­pı­nar Spor ku­lüp­le­ri­miz var bu ku­lüp­le­ri­miz­de ek­se­ri­yet­le genç sa­ya­bil­di­ği­miz ka­te­go­ri ve yaş­lar­da lig­ler­de mü­ca­de­le edi­yor­lar on­la­rın hem mal­ze­me,hem yemek gi­der­le­ri ve ula­şım gibi ciddi sı­kın­tı­la­rı var bu ko­nu­da ben üs­tü­müz­de büyük bir yük ve vebal ol­du­gu­nu dü­şü­nü­yo­rum.

Çünkü il­çe­miz huzur şehri il­çe­miz genç nü­fu­sa sahip ve biz bu ço­cuk­la­rı spor ile ha­ya­ta bir nebze ha­zır­la­mak is­ti­yo­ruz bu ko­nu­da des­tek bek­li­yo­ruz in­şal­lah bu ko­nu­da be­le­di­ye baş­ka­nı­mız biz­le­re des­tek­le­ri­ni su­na­cak­tır. Tesis ko­nu­sun­da da ben müjde di­yo­rum ama in­şal­lah ger­çek­le­şir il­çe­miz mes­lek yük­se­ko­ku­lu yan ta­ra­fın­da 14 dönüm bir arazi tah­sis yıl­lar önce ya­pıl­mış­tı ki bu ko­nu­da Ahmet Ayhan ho­ca­mı­zın büyük bir gay­re­ti ile alın­mış­tı ve yıl­lar­dır öde­nek ve sa­hip­siz­lik ten do­la­yı de­ğer­len­di­ril­me­di bu ko­nu­da ve­kil­le­ri­mi­ze bilgi ver­dik sa­ha­nın yeri ve pro­je­si ile il­gi­li ciddi ça­lış­ma yap­tık in­şal­lah önü­müz­de­ki gün­ler­de yeni bir saha ile il­gi­li müjde ve­re­cez sa­ha­mız şuan böl­ge­nin en güzel ze­mi­ni­ne sahip ba­kım­lı sa­ha­sı burda yine Ahmet Ayhan ho­ca­ya ve tüm ça­lı­şan­la­ra te­şek­kür ede­rim çok büyük emek ve zaman har­cı­yor ama sa­ha­mız şehir için­de kaldı nü­fu­su­muz fazla ve sa­ha­mız ye­ter­siz ka­lı­yor ikin­ci bir saha zo­run­lu hale geldi in­şal­lah kısa zaman sonra ikin­ci bir sa­ha­nın müj­de­si­ni ve­ri­riz.

Bu­ra­dan tüm spor se­ver­le­re ses­len­mek is­ti­yo­rum özel sek­tör­den, STK lara, es­na­fı­mız­dan si­ya­set­çi­le­re lüt­fen spora spo­run tüm pay­daş­la­ri­na sahip çı­ka­lım çünkü spor büyük bir güç­tür araç­tır yeni se­zon­da En­gel­siz Cey­lan­lar Bas­ket­bol ta­kı­mı­mı­za,Vo­ley­bol ta­kı­mız Umut spora, Cey­lan­pı­nar Be­le­di­ye spora,Ti­gems­po­ra, De­mirs­po­ra ve Cey­lan­pı­nar fut­bol ku­lüp­le­ri­mi­ze ba­şa­rı­lar di­le­rim..

Haber : Musa KILINÇ