TÜRKİYE, UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ BEŞİNCİ MAÇINDA RUSYA KARŞISINDA KAZANDI

Tür­ki­ye, UEFA Ulus­lar B Ligi 3. Grup be­şin­ci ma­çın­da sa­ha­sın­da Rusya'yı 3-2 yendi.

A Milli Fut­bol Ta­kı­mı­mız, UEFA Ulus­lar B Ligi 3. Grup be­şin­ci ma­çın­da sa­ha­sın­da Rusya'yı 3-2 mağ­lup etti. 11. da­ki­ka­da Cherys­hev'in go­lüy­le 1-0 ge­ri­ye dü­şer­ken Rusya 25. da­ki­ka­da 10 kişi kaldı. Ay-yıl­dız­lı­lar 26'da Kenan Ka­ra­man ile skora den­ge­yi ge­tir­di. Mü­ca­de­le­de 32. da­ki­ka oy­na­nır­ken Milli Ta­kı­mı­mız Cen­giz Ünder'in go­lüy­le öne geçti ve ilk yarı bu skor­la ta­mam­lan­dı.

İkinci ya­rı­ya Milli Ta­kı­mı­mız hızlı baş­lar­ken Ozan Tufan 50. da­ki­ka­da yerde kaldı ve hakem beyaz nok­ta­yı gös­ter­di, Cenk Tosun farkı 2'ye çı­ka­ran golü pe­nal­tı­dan kay­det­ti. Rusya 56'da Kuz­ya­ev'le umut­lan­sa da kalan da­ki­ka­lar­da başka gol ol­ma­yın­ca Milli Ta­kı­mı­mız sa­ha­dan 3-2'lik ga­li­bi­yet­le ay­rıl­dı ve pu­anı­nı 6'ya yük­selt­ti. Lider Rusya ise 8 pu­an­da kaldı.

MAÇIN DAKİKA­LA­RI

8. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ya­pı­lan or­ta­ya ceza sa­ha­sın­da yük­se­len Za­bo­lotny'nin kafa vu­ru­şu yan­dan dı­şa­rı çıktı.
10. da­ki­ka­da Mert'in kale vu­ru­şuy­la kap­tı­rı­lan topun ar­dın­dan ceza sa­ha­sın­da bom­boş topla bu­lu­şan Cherys­hev'in vu­ru­şu ağ­la­rı ha­va­lan­dır­dı.
13. da­ki­ka­da sağ ka­nat­tan ya­pı­lan or­ta­ya ceza sa­ha­sın­da yük­se­len Cenk is­te­di­ği kafa vu­ru­şu­nu ya­pa­ma­yın­ca şutu yan­dan auta çıktı.
17. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın sağ çap­ra­zın­dan içeri so­ku­lan Zeki'nin al­tı­pa­sa doğru yer­den kes­ti­ği sert topa kimse do­ku­na­ma­yın­ca top ters ka­nat­tan taca çıktı.

RUSYA 10 KİŞİ
24. da­ki­ka­da And­rey Se­me­nov, Cenk Tosun'a yap­tı­ğı fa­ulün ar­dın­dan kır­mı­zı kart gördü!

KENAN EŞİTLİK GETİRDİ
26. da­ki­ka­da Caner'in sol ka­nat­tan yap­tı­ğı or­ta­sı­nı ön di­rek­te ta­mam­la­yan Kenan'ın vu­ru­şu ağ­lar­la bu­luş­tu.

CENGİZ ÖNE GEÇİRDİ
31. da­ki­ka­da Cen­giz'in ceza sa­ha­sı­nın sa­ğın­dan uzak kö­şe­ye çek­ti­ği şut di­re­ğe de çar­pıp ağ­lar­la bu­luş­tu.
İlk yarı Tür­ki­ye'nin 2-1'lik üs­tün­lü­ğüy­le sona erdi.

OZAN YERDE KALDI, CENK AF­FET­MEDİ
50. da­ki­ka­da Ozan Tufan ceza sa­ha­sın­da ra­ki­bi ta­ra­fın­dan yere dü­şü­rül­dü, Milli Ta­kı­mı­mız pe­nal­tı ka­zan­dı! Topun ba­şı­na geçen Cenk Tosun, topu ve ka­le­ci­yi ayrı kö­şe­le­re gön­der­di.
57. da­ki­ka­da Ka­ra­va­ev'in ceza sa­ha­sı­nın sa­ğın­dan al­tı­pa­sa çe­vir­di­ği topu Kuz­ya­ev ağ­la­ra yol­la­dı.
77. da­ki­ka­da Ozan Tufan'ın pa­sıy­la ceza sa­ha­sı­nın sa­ğın­da topla bu­lu­şan Cenk Tosun'un vu­ru­şu üst­ten dı­şa­rı gitti.
85. da­ki­ka­da Rusya köşe vu­ru­şu­nu pas­la­şa­rak kul­lan­dı, ar­dın­dan Zhir­kov'un sol ka­nat­tan yap­tı­ğı or­ta­sı­nı ka­le­ci Mert yum­ruk­la­ya­rak uzak­laş­tır­dı.