URFALI MERVE, TÜRKİYE’DEKİ KIZ ÇOCUKLARIN UMUDU OLDU

Şan­lı­ur­fa Ko­nuk­lu İmam Hatip Or­ta­okul öğ­ren­ci­si Merve Ak­pı­nar’ın göz­yaş­la­rı için­de yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rı ve ce­sa­re­ti Tür­ki­ye’deki kız ço­cuk­la­rın umudu oldu.

Top­rak sa­ha­ya çiz­dik­le­ri çiz­gi­ler­le öğ­ret­men­le­ri Bay­ram Kap­lan ön­cü­lü­ğün­de hent­bol oy­na­yan Şan­lı­ur­fa Ko­nuk­lu İmam Hatip Or­ta­oku­lu öğ­ren­ci­si 13 ya­şın­da­ki Merve Ak­pı­nar, Hent­bol Fe­de­ras­yo­nu'nun da­vet­li­si ola­rak An­ka­ra'ya geldi. Ya­şa­dı­ğı zor­luk­la­rı göz­yaş­la­rı ile an­la­tan Merve Ak­pı­nar’a Fe­ner­bah­çe Spor Ku­lü­bü'nden de des­tek geldi. Ku­lü­bün resmi twit­ter he­sa­bın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da "Sen tüm Tür­ki­ye’deki kız ço­cuk­la­rın umu­du­sun. Senin ve ce­sa­ret ver­di­ğin tüm kız ço­cuk­la­rı­nın ya­nın­da­yız! #Mer­ve­Ak­pı­nar" de­nil­di.
Merve Ak­pı­nar açık­la­ma­sın­da ağ­la­ya­rak şun­la­rı söy­le­di: ” Sen kız­sın, şort gi­ye­mez­sin, er­kek­le­rin ya­nın­da oy­na­ya­maz­sın di­ye­rek hep beni dış­la­dı­lar. O zaman ken­di­me bir söz ver­dim. 'Kö­yüm­de­ki kız ço­cuk­la­rı­nın ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­ce­ğim' diye" dedi.

Hent­bo­la baş­la­mak için çok ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­ten Merve Ak­pı­nar, “Ben 5’inci sı­nıf­ta baş­la­mak is­te­dim ama di­ğer­le­ri­ne göre daha güç­süz­düm, ye­ter­siz­dim. O za­man­lar­da bir ar­ka­da­şı­mı çok kıs­ka­nı­yor­dum, 'o ya­pı­yor­sa ben niye ya­pa­ma­ya­yım' diye dü­şü­nü­yor­dum. 6’ncı sı­nıf­ta hırs­lan­dım ve ça­ba­la­ya­rak bu yere kadar gel­dim. Bay­ram hoca da beni seçti, çok te­şek­kür edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
Spora ilk baş­la­dı­ğın­da çev­re­sin­de­ki ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ya­dır­gan­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren 13 ya­şın­da­ki spor­cu söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü: “İlk baş­la­dı­ğım­da sen kız­sın, şort gi­ye­mez­sin, er­kek­le­rin ya­nın­da oy­na­ya­maz­sın di­ye­rek beni dış­la­dı­lar. Sonra ben de 'hayır ben neden oy­na­ma­ya­yım' dedim. O zaman ken­di­me bir söz ver­dim. 'Kö­yüm­de­ki kız ço­cuk­la­rı­nın ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­ce­ğim' diye. Hem ken­dim ça­lı­şa­ca­ğım, hem kendi mes­le­ği­mi ya­pa­ca­ğım hem de spora devam ede­ce­ğim ki on­la­rın o ön yar­gı­la­rı­nı yı­ka­yım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bı­rak­ma­yı da dü­şün­mü­yo­rum.”

"MAÇ­LA­RA GİDER­KEN KİTAP OKU­YO­RUM”
Merve Ak­pı­nar, tur­nu­va­la­ra gi­der­ken kitap oku­du­ğu­nu en son oku­du­ğu ki­ta­bın da Anna Ka­ra­ni­na ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Kitap oku­ma­yı daha çok se­vi­yo­rum. Kitap okur­ken zaman daha çabuk ge­çi­yor bana. Bir de oto­büs­le filan ge­li­yo­ruz, in­sa­nın mi­de­si bu­la­nı­yor. Ondan ben hep kitap oku­ma­yı is­ti­yo­rum. Oku­yun­ca da zaten zevk alı­yo­rum. Oraya gi­de­ne kadar da zaten kitap elim­de ol­du­ğu için hiç sı­kıl­mı­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Köyde ken­di­si­ne tepki gös­te­ren­le­rin artık olum­lu yo­rum­lar yap­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Merve, “Hepsi sen çok iyi ol­muş­sun diyor. Benim ba­şa­rı­mı görüp kendi ço­cuk­la­rı­nı da yön­len­dir­mek is­te­di­ler ama ba­şa­ra­ma­dı­lar. Bak ela­le­min kızı gi­di­yor ge­zi­yor, sen bu­ra­da boş boş do­la­şı­yor­sun, o sen­den daha ba­şa­rı­lı ola­cak di­yor­lar” dedi.

Top­rak sa­ha­dan sonra bir hent­bol sa­lo­nun­da ant­ren­man yap­ma­nın key­fi­ni ya­şa­yan Merve Ak­pı­nar, “Bu­ra­da­ki saha çok iyi. Orada top­rak aya­ğı­mı­za gi­ri­yor­du. Ter şe­la­le gibi üs­tü­müz­den akı­yor­du. Bu­ra­da me­se­la Şan­lı­ur­fa'ya göre hiç ter­le­mi­yo­ruz. Biz şu iç­lik­le­ri orada ha­yat­ta gi­ye­mez­dik. Bu­ra­sı gölge orada ise kız­gın güneş bizi ya­kı­yor­du. Bu­ra­sı hiç öyle değil, serin güzel. Bu­ra­sı tah­ta­dan, ah­şap­tan filan ya­pıl­ma. Orası kum­dan­dı. Hayır hiç yıl­dır­ma­dı. Bu­ra­ya ge­le­bil­mek için oraya kat­lan­mam la­zım­dı. Ben de kat­lan­dım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

“İNŞAL­LAH AİLEME, KENDİME, ÜL­KE­ME LAYIK BİR SPOR­CU OLU­RUM”
Merve, he­def­le­ri ve ha­yal­le­rin­den bah­se­de­rek, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı: “Bu­ra­dan ağa­be­yi­me ve ba­ba­ma da te­şek­kür edi­yo­rum, onlar bana çok des­tek verdi. İnşal­lah on­la­rın des­te­ği­ni boşa çı­kar­mam. On­la­ra, ken­di­me, ül­ke­me layık bir spor­cu olu­rum. Benim ha­ya­lim 3 şey. Bi­rin­ci­si beyin cer­ra­hi olmak, ikin­ci­si güzel bir spor­cu olmak, üçün­cü­sü ise polis olmak.”